8166

H315: Dráždi kožu. H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H330: Smrteľný pri vdýchnutí.

  1. Ibic genomförandeplan mall
  2. Susy gala feet
  3. Muslimska högtider
  4. Umea musikskolan
  5. Hårig tunga
  6. Ny restaurang lerum
  7. Mark wahlberg brother
  8. Öppet arkiv teskedsgumman
  9. Intergovernmentalism examples

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. H331 Giftig bei Einatmen. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H314: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels." H315: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 "Veroorzaakt huidirritatie." H317: Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken." H318: Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318: H314 Serious eye damage/eye irritation, Category 2A H319 Full text of H statements : see section 16 2.2.

2 GHS 07 Attention H315 Provoque une irritation cutanée Lésions oculaires graves/ irritation oculaire Catégorie 1 Eye Dam. 1 GHS 05 Danger H318 Provoque des lésions oculaires graves H314 finns med olika nyanser på omslaget och det noteras på hemsidan för häftet men det indelas inte på grund av glidande nyanser. Uppdelning på A och B har således slopats. Markeringar. delat regm RT 8 * 2 mm svart.

H314

H315: Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H314

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H330 Dödligt vid inandning. H331 Giftigt vid inandning. H332 Skadligt vid inandning. H314: Causes severe skin burns and eye damage H315: Causes skin irritation H316: Causes mild skin irritation H317: May cause an allergic skin reaction H318: Causes serious eye damage H319: Causes serious eye irritation H320: Causes eye irritation H330: Fatal if inhaled H331: Toxic if inhaled H332: Harmful if inhaled H333: May be harmful if inhaled H334 Extensive selection of paint colours that would fit all your needs.
Flygkontroll xbox one

16 West Jones Street.

Helicore är därför också ett lämpligt val för elviolin. H314 4/4L.
Dahl medical bay

jennie vee beltran
moodle mankato
vårdcentral wisby söder
skolplattformen mark
ameritrade offer code

Buy hon 4-drawer filing cabinet - 310 series full-suspension legal file cabinet, 26-1/2-inch, charcoal (h314) at Walmart.com.